White-throated sparrow (Zonotrichia albicollis)

White-throated sparrow, Unexpected Wildlife Refuge photo
White-throated sparrow
White-throated sparrow, Unexpected Wildlife Refuge photo
White-throated sparrow