Ebony spleenwort (Asplenium platyneuron)

Synonym: brownstem spleenwort

Ebony spleenwort, Unexpected Wildlife Refuge photo
Ebony spleenwort