Mountain laurel (Kalmia latifolia)

Synonyms: calico-bush, spoonwood

Mountain laurel, Unexpected Wildlife Refuge photo
Mountain laurel
Mountain laurel along trail, Unexpected Wildlife Refuge photo
Mountain laurel
along trail