Spicebush swallowtail (Papilio troilus)

Synonym: green-clouded butterfly


Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Aug 2020)
Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Aug 2020)

Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Aug 2020)
Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Aug 2020)

Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)
Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)

Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)
Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)

Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)
Spicebush swallowtail butterflies near Headquarters (Jun 2020)

Spicebush swallowtail butterflies on butterfly weed near Miller House (Jul 2019)
Spicebush swallowtail butterflies on butterfly weed near Miller House (Jul 2019)

Spicebush swallowtail butterfly (May 2017)
Spicebush swallowtail butterfly (May 2017)

Spicebush swallowtail butterfly caterpillar (Oct 2016)
Spicebush swallowtail butterfly caterpillar (Oct 2016)

Spicebush swallowtail butterfly caterpillar (Oct 2016)
Spicebush swallowtail butterfly caterpillar (Oct 2016)

Spicebush swallowtail butterfly larva (1966)
Spicebush swallowtail butterfly larva (1966)

Spicebush swallowtail butterfly on butterfly weed near Miller House (Jul 2019)
Spicebush swallowtail butterfly on butterfly weed near Miller House (Jul 2019)

Spicebush swallowtail butterfly, male, Cedar Bridge Trail (May 2020)
Spicebush swallowtail butterfly, male, Cedar Bridge Trail (May 2020)