White-throated sparrow (Zonotrichia albicollis)


White-throated sparrow (Dec 2017)
White-throated sparrow (Dec 2017)

White-throated sparrow in shrub (Nov 2017)
White-throated sparrow in shrub (Nov 2017)