Ebony spleenwort (Asplenium platyneuron)

Synonym: brownstem spleenwort


Ebony spleenwort (May 2019)
Ebony spleenwort (May 2019)