Mockernut hickory (Carya tomentosa)

Synonyms: bullnut, hognut, mockernut, white hickory, whiteheart hickory