Mountain laurel (Kalmia latifolia)

Synonyms: calico-bush, spoonwood


Mountain laurel (May 2019)
Mountain laurel (May 2019)

Mountain laurel (May 2019)
Mountain laurel (May 2019)

Mountain laurel along trail (Mar 2017)
Mountain laurel along trail (Mar 2017)

Mountain laurel budding near Headquarters (May 2020)
Mountain laurel budding near Headquarters (May 2020)

Mountain laurel budding near Headquarters (May 2020)
Mountain laurel budding near Headquarters (May 2020)

Mountain laurel flowering along Cedar Bridge Trail (May 2020)
Mountain laurel flowering along Cedar Bridge Trail (May 2020)

Mountain laurel flowering along Cedar Bridge Trail (May 2020)
Mountain laurel flowering along Cedar Bridge Trail (May 2020)

Mountain laurel flowering south of Station 19 (May 2019)
Mountain laurel flowering south of Station 19 (May 2019)

Mountain laurel off trail (Jun 2017)
Mountain laurel off trail (Jun 2017)

Mountain laurel with leaf blight fungus (Jan 2020)
Mountain laurel with leaf blight fungus (Jan 2020)