Swamp honeysuckle (Lonicera oblongifolia)

Synonym: swamp-fly honeysuckle